Dziedzictwo kulturowe

kultura i sztukaW kilku województwach w najbliższym czasie zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, mających na celu realizację projektów polegających na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego. O wsparcie inwestycji w tym zakresie będą mogli ubiegać się uprawnieni wnioskodawcy z obszaru Woj. Opolskiego, Woj. Podkarpackiego oraz Woj. Wielkopolskiego. Pierwsze nabory rozpoczynają się już we wrześniu.

<<< RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO >>>

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Termin naboru:  03-10.10.2016 r.

Wnioskodawcy:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • instytucje kultury
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • przedsiębiorstwa (podmioty, wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy PZP, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem)

Typy projektów:

 1. Przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.
 4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
 5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
 6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
 7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
 • 100% – w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych

<<< RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO >>>

Konkurs 1: Działanie 4.4 Kultura – konkurs ogólny

Konkurs 2:  Działanie 4.4 Kultura – konkurs dedykowany dla MOF 

Termin naborów:  30.09-16.11.2016 r.

Wnioskodawcy:

Konkurs 1:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

Konkurs 2:

Gminy MOF, w tym miasta na prawach powiatu, oraz ich związki i stowarzyszenia, jak również jednostki im podległe, mające siedzibę na obszarze MOF. Dopuszczalne jest również tworzenie partnerstw z mającymi siedzibę na terenie MOF podmiotami wskazanymi w katalogu uprawnionych beneficjentów, tj.:

 • jednostkami sektora finansów publicznych posiadającymi osobowość prawną
 • instytucjami kultury
 • organizacjami pozarządowymi
 • kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych,

przy czym w/w gminy MOF powinny pełnić funkcję Lidera projektu.
Konkurs dedykowany jest dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wyłącznie podmioty wskazane powyżej mające siedzibę na obszarze MOF.

 

Typy projektów:

 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne regionu.
 2. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia w zakresie zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami.
 3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie w bezpośrednim ich otoczeniu (tylko jako element większego projektu).
 4. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów.
 5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (tylko jako element większego projektu).
 6. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu udostępniania zabytków oraz instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu).

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych

<<< RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO >>>

Konkurs 1: Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Konkurs 2: Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Termin naboru:

Konkurs 1: 30.09-12.12.2016 r.

Konkurs 2: 23.09 – 23.11.2016 r.

Wnioskodawcy:

Konkurs 1:

 • jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne

Konkurs 2:

 • instytucje kultury (samorządowe)
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną

Typy projektów:

Konkurs 1:

W ramach projektu będą realizowane inwestycje polegające na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przebudowę, modernizację i adaptację obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Konkurs 2:

 1. Rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
 2. Adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
 3. Zakup trwałego wyposażenia oraz zabezpieczenie, konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 4. Zabezpieczenie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 5. Wykorzystanie i rozwój aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 6. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 7. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)).

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych