Dziedzictwo kulturowe

kultura i sztukaW kilku województwach w najbliższym czasie zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, maj?cych na celu realizację projektów polegaj?cych na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego. O wsparcie inwestycji w tym zakresie będ? mogli ubiegać się uprawnieni wnioskodawcy z obszaru Woj. Opolskiego, Woj. Podkarpackiego oraz Woj. Wielkopolskiego. Pierwsze nabory rozpoczynaj? się już we wrze?niu.

<<< RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO >>>

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Termin naboru:  03-10.10.2016 r.

Wnioskodawcy:

 • jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki, stowarzyszenia i porozumienia
 • jednostki organizacyjne jst posiadaj?ce osobowo?ć prawn?
 • organizacje pozarz?dowe
 • ko?cioły i zwi?zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko?ciołów i zwi?zków wyznaniowych
 • instytucje kultury
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • przedsiębiorstwa (podmioty, wykonuj?ce usługi publiczne, w których większo?ć udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi?zek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy PZP, wykonuj?ce usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem)

Typy projektów:

 1. Przebudowa, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służ?ce podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikaj?cych z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawno?ciami.
 2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawno?ciami.
 3. Budowa towarzysz?cej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawno?ciami, jedynie jako element uzupełniaj?cy projektu.
 4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do wła?ciwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
 5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
 6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
 7. Działania dotycz?ce wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych zwi?zanych z kultur? i turystyk? jako integralny element projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomoc? publiczn?
 • 100% – w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych

<<< RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO >>>

Konkurs 1: Działanie 4.4 Kultura – konkurs ogólny

Konkurs 2:  Działanie 4.4 Kultura – konkurs dedykowany dla MOF 

Termin naborów:  30.09-16.11.2016 r.

Wnioskodawcy:

Konkurs 1:

 • jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki i stowarzyszenia
 • podmioty, w których większo?ć udziałów lub akcji posiadaj? jednostki samorz?du terytorialnego lub ich zwi?zki i stowarzyszenia
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadaj?ce osobowo?ć prawn?
 • instytucje kultury
 • organizacje pozarz?dowe
 • ko?cioły i zwi?zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko?ciołów i zwi?zków wyznaniowych
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

Konkurs 2:

Gminy MOF, w tym miasta na prawach powiatu, oraz ich zwi?zki i stowarzyszenia, jak również jednostki im podległe, maj?ce siedzibę na obszarze MOF. Dopuszczalne jest również tworzenie partnerstw z maj?cymi siedzibę na terenie MOF podmiotami wskazanymi w katalogu uprawnionych beneficjentów, tj.:

 • jednostkami sektora finansów publicznych posiadaj?cymi osobowo?ć prawn?
 • instytucjami kultury
 • organizacjami pozarz?dowymi
 • ko?ciołami i zwi?zkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi ko?ciołów i zwi?zków wyznaniowych,

przy czym w/w gminy MOF powinny pełnić funkcję Lidera projektu.
Konkurs dedykowany jest dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemy?l, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie s? wył?cznie podmioty wskazane powyżej maj?ce siedzibę na obszarze MOF.

 

Typy projektów:

 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia służ?ce zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne regionu.
 2. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia w zakresie zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami.
 3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury służ?cej udostępnianiu zabytków, znajduj?cej się wył?cznie w bezpo?rednim ich otoczeniu (tylko jako element większego projektu).
 4. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpo?rednim otoczeniem powi?zanym z funkcjonowaniem tych obiektów.
 5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (tylko jako element większego projektu).
 6. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu udostępniania zabytków oraz instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu).

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych

<<< RPO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO >>>

Konkurs 1: Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Konkurs 2: Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Termin naboru:

Konkurs 1: 30.09-12.12.2016 r.

Konkurs 2: 23.09 – 23.11.2016 r.

Wnioskodawcy:

Konkurs 1:

 • jst, ich zwi?zki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne

Konkurs 2:

 • instytucje kultury (samorz?dowe)
 • jednostki samorz?du terytorialnego
 • zwi?zki i stowarzyszenia jednostek samorz?du terytorialnego
 • jednostki organizacyjne jednostek samorz?du terytorialnego, posiadaj?ce osobowo?ć prawn?

Typy projektów:

Konkurs 1:

W ramach projektu będ? realizowane inwestycje polegaj?ce na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przebudowę, modernizację i adaptację obiektów użyteczno?ci publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Konkurs 2:

 1. Rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
 2. Adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o warto?ciach historycznych.
 3. Zakup trwałego wyposażenia oraz zabezpieczenie, konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków (wył?cznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 4. Zabezpieczenie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacj?, kradzież? i zniszczeniem (wył?cznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 5. Wykorzystanie i rozwój aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki zwi?zanej z tre?ciami cyfrowymi (wył?cznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 6. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wył?cznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
 7. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wył?cznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)).

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych