Infrastruktura edukacyjna

nauka i edukacjaZarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs z Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Jest on dedykowany dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wyłączeniem szkół wyższych. Termin na składanie wniosków o dofinansowanie: 30.09 – 30.11.2016 r.

WNIOSKODAWCY:

 • Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego
 • szkoły
 • przedszkola
 • centra kształcenia ustawicznego
 • centra kształcenia praktycznego
 • ośrodki i centra egzaminacyjne
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • centra kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

TYPY PROJEKTÓW:

 • budowa (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym (inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół),
 • wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół,
 • infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, lub innych dokumentach strategicznych,
 • komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,
 • infrastruktura przedszkolna – w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług.

 

WAŻNE INFORMACJE:

**  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 75%.

** Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017 r.

** Inwestycje z EFRR z dziedziny edukacji będą możliwe wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS (wnioskodawca powinien wykazać, że projekt ubiegający się o dofinansowane z EFRR będzie realizowany w ścisłym związku z działaniami podejmowanymi w ramach EFS; w szczególności należy wskazać, z którymi projektami EFS będzie komplementarne opisane we wniosku przedsięwzięcie).

** Maksymalny termin zakończenia projektu nie może być późniejszy niż 30.12.2018 r.

** Informacja o obszarach o najgorszym dostępie do usług publicznych znajduje się pod niniejszym linkiem:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-oprogramie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385- mapy-obszarow-strategicznej-interwencji