Infrastruktura ochrony zdrowia

ochrona zdrowiaDo 8 grudnia 2017 r. trwa  nabór w ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb – w ramach  RPO Mazowieckiego, w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Konkurs skierowany jest dla podmiotów leczniczych, w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia mapami potrzeb zdrowotnych. Projekty będą polegały na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielanych świadczeń zdrowotnych zakupów aparatury medycznej, związanymi z nią remontami, modernizacją, przebudową i adaptacją pomieszczeń, wyposażeniu w sprzęt, urządzenia medyczne, aparaturę wysokospecjalistyczną na potrzeby podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (w tym szpitali, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).