Infrastruktura ochrony zdrowia

ochrona zdrowiaDo 8 grudnia 2017 r. trwa  nabór w ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikaj?ce ze zdiagnozowanych potrzeb – w ramach  RPO Mazowieckiego, w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Konkurs skierowany jest dla podmiotów leczniczych, w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia mapami potrzeb zdrowotnych. Projekty będ? polegały na przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielanych ?wiadczeń zdrowotnych zakupów aparatury medycznej, zwi?zanymi z ni? remontami, modernizacj?, przebudow? i adaptacj? pomieszczeń, wyposażeniu w sprzęt, urz?dzenia medyczne, aparaturę wysokospecjalistyczn? na potrzeby podmiotów leczniczych działaj?cych w publicznym systemie ochrony zdrowia (w tym szpitali, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).