Ankieta informacyjna – dotacje unijne

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Wszystkie zawarte w niej pytania maj? na celu dobranie jak najlepszego z Państwa punktu widzenia Programu (Działania), tak, aby w najlepszym stopniu odpowiedzieć na Państwa oczekiwania. Jako informacje poufne, odpowiedzi na pytania przeznaczone s? wył?cznie do użytku wewnętrznego, w zakresie działań Grupy Habitat.

Dane firmy/organizacji:*
Jakie inwestycje planuj? Państwo w swojej firmie/organizacji? Prosimy o ich wymienienie przy uwzględnieniu m.in. zakupu ?rodków trwałych, nieruchomo?ci, sprzętu informatycznego, oprogramowania, know-how, remontów wraz z podaniem miejsca, okresu realizacji oraz planowanej warto?ci dla każdej inwestycji
Jakie szkolenia planuj? Państwo w swojej firmie/organizacji? Prosimy o podanie tematyki, grupy odbiorców, ilo?ci osób która ma zostać przeszkolona (jeżeli różnych szkoleń proszę podać odpowiednio ilo?ć osób dla każdego), informację w jakim miejscu szkolenie ma się odbyć, w jakim okresie czasu i jaka jest planowana warto?ć działania.
Ile osób Państwo zatrudniaj??*
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Habitat:*
E-mail:*

 

Dziękujemy za po?więcony czas.