Dotacje Inwestycyjne

Man with chartFundusze strukturalne, a także ?rodki kierowane na wsparcie podmiotów krajowych wprost przez Komisję Europejsk? stanowi? ogromn? szansę rozwoju dla gospodarki oraz podmiotów działaj?cych na polskim rynku.

Ubieganie się o dotacje unijne to skomplikowany proces. Wymaga po?więcenia ogromu czasu na przygotowanie aplikacji unijnej, kompleksowego podej?cia do problemu, elastyczno?ci w działaniu i podejmowaniu decyzji, przestudiowania szeregu dokumentów, a co najważniejsze znajomo?ci reguł rynku funduszy unijnych. Oferujemy Państwu kompleksow? pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu jak najbardziej skutecznego aplikowania o ?rodki unijne. Zakres naszych działań można podzielić na następuj?ce etapy:

etapyI-IV