Dotacje Szkoleniowe

business, people and finances concept - group of smiling businessman with american dollar moneyW okresie programowania 2014-2020 bezpo?rednie wsparcie na rzecz indywidualnych odbiorów w celu podnoszenia kwalifikacji czy też skorzystania z dostępu do usług rozwojowych będzie realizowane głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Nowe rozdanie unijnych funduszy to zupełnie nowe podej?cie do dystrybucji ?rodków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników. W poprzedniej perspektywie to firmy szkoleniowe opracowywały programy kursów, występowały o unijne granty i szukały chętnych do udziału w zajęciach. Obecna perspektywa zmieniła podej?cie z podażowego na popytowe. Teraz potrzeby szkoleniowe będ? wychodziły bezpo?rednio od przedsiębiorcy.

Ponadto wsparcie w ramach RPO będ? mogły uzyskać osoby zgłaszaj?ce z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) czy uczestniczenia w szkoleniach/kursach. Tutaj także dystrybucja ?rodków będzie oparta na podej?ciu popytowym ? osoby dorosłe będ? miały możliwo?ć samodzielnego wyboru narzędzi i metod wsparcia spo?ród wszystkich form wsparcia dostępnych w ramach konkretnych RPO, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Oferta jest szeroka:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umiejętno?ci zawodowych
  • szkolne i pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego zawodowego
  • programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętno?ci/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny
  • kształcenie w formach szkolnych
  • zdobycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętno?ci cyfrowych i znajomo?ci języków obcych (potwierdzone certyfikatem)

Oferujemy Państwu kompleksow? pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu jak najbardziej skutecznego aplikowania o ?rodki unijne. Zakres naszych działań można podzielić na następuj?ce etapy:

etapyI-IV