Rozliczanie dotacji

Pozyskanie ?rodków unijnych i podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu to dopiero pocz?tek drogi. Prawdziwym wyzwaniem staje się prawidłowa realizacja projektu, wła?ciwe prowadzenie dokumentacji oraz jego rozliczenie. Wywi?zanie się z tych zadań wymaga znajomo?ci wielu skomplikowanych przepisów krajowych i unijnych, a także wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci kosztów, promocji i informacji oraz innych procedur, których należy przestrzegać podczas realizacji projektów unijnych. Popełnienie błędu może skutkować dużymi opóĽnieniami w przelewie refundacji, a w skrajnych przypadkach nawet całkowitym wstrzymaniem płatno?ci.

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze ?rodków unijnych to zadanie trudne, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę. Dlatego nasz Dział Rozliczeń oferuje Państwu profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach realizacji projektu, oferuj?c pomoc we wszelkich kwestiach formalnych i merytorycznych dotycz?cych rozliczania projektu.

Zakres naszych działań można podzielić na następuj?ce etapy:

etapyv-VI

Dzięki współpracy z nami mog? Państwo skupić się na rozwoju swojego biznesu, a nie na unijnej biurokracji.