Szkolenia

business, people and teamwork concept - group of smiling businesspeople meeting on presentation in office?HABITAT?, jako zespół praktyków na co dzień zajmuj?cych się m.in. pozyskiwaniem najatrakcyjniejszych Ľródeł finansowania inwestycji swoich klientów oraz realizacj? szerokiej gamy projektów, proponuje szkolenia w obszarach kompetencyjnych stanowi?cych podstawow? działalno?ć naszej firmy. 

Oferowane przez nas szkolenia to praktyczne warsztaty obejmuj?ce pełen przegl?d zewnętrznych Ľródeł dofinansowania inwestycji w sektorze M|P. Wszystkie prowadzone s? przez trenerów będ?cych jednocze?nie konsultantami w obszarze zbieżnym do tematyki szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z nasz? obecn? ofert?:

dotacje

Możliwo?ci pozyskania przez przedsiębiorców dotacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Cel szkolenia: Przedstawienie przedsiębiorcom możliwo?ci uzyskania finansowania ze ?rodków UE na projekty inwestycyjne (dotacje, pożyczki). W trakcie szkolenia uczestnicy poznaj? Ľródła informacji o konkursach oraz uzyskaj? informację o dostępnych programach umożliwiaj?cych finansowanie przedsięwzięć.

Najbliższy termin: 12/01/2016, 30/01/2016

pisanie  Jak przygotować wniosek o dotację z funduszy unijnych?

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat zasad przygotowania dokumentacji zwi?zanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych. 

Najbliższy termin: 23 i 24/01/2016 oraz 27 i 28/01/2016

 ict Promocja firmy w Internecie

Cel szkolenia: Wyposażenie uczestników szkolenia w podstawow? wiedzę i umiejętno?ci zwi?zane z promowaniem firmy w internecie, w szczególno?ci poprzez media społeczno?ciowe oraz pozycjonowanie. Szkolenie dotyczy efektywnego wykorzystania różnych form promocji w Internecie. 

Najbliższy termin: 11/02/2016, 13/02/2016

W ramach prowadzonych szkoleń oferujemy pakiet materiałów dydaktycznych stanowi?cy uzupełnienie i utrwalenie tre?ci szkolenia. Proponujemy zarówno szkolenia zamknięte, dedykowane zespołom złożonych z pracowników jednego przedsiębiorstwa, jak i szkolenia otwarte. W wypadku szkoleń zamkniętych miejsce i termin realizacji szkolenia dopasowane będ? w pełni do oczekiwań klientów.