Perspektywa finansowa 2014-2020

Możliwości pozyskania przez przedsiębiorców dotacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Cel szkolenia

Przedstawienie przedsiębiorcom możliwości uzyskania finansowania ze środków UE na projekty inwestycyjne (dotacje, pożyczki). W trakcie szkolenia uczestnicy poznają źródła informacji o konkursach oraz uzyskają informację o dostępnych programach umożliwiających finansowanie przedsięwzięć.

Skrócony opis szkolenia

Szkolenie prezentuje zasady pozyskiwania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cena szkolenia za osobę: 200 zł

Grupa docelowa

? Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy
? Osoby zarządzające
? Osoby odpowiedzialne za finanse

Program szkolenia

1. Podsumowanie programów obowiązujących w perspektywie finansowej 2007-2013.

2. Najważniejsze różnice w pozyskiwaniu środków unijnych obowiązujące w nowej perspektywie finansowej.

3. Źródła pozyskiwania informacji o dotacjach z funduszy unijnych.

4. Omówienie podstawowych zagadnień oraz zasad pozyskiwania dotacji dla projektów inwestycyjnych ? podstawowe pojęcia oraz zasady określania wielkości przedsiębiorstwa.

5. Podstawowe kategorie wydatków kwalifikowanych w projektach inwestycyjnych.

6. Linia demarkacyjna pomiędzy poszczególnymi programami obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020.

7. Finansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ? przedstawienie zakresu projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie wraz z najważniejszymi kryteriami wyboru projektów.

8. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność badawczą w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ? kategorie wnioskodawców, kierunkowe kryteria wyboru projektów.

9. Dofinansowanie projektów ekologicznych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ? wnioskodawcy oraz kierunkowe kryteria wyboru projektów.

Metodyka pracy

Wykład z możliwością zadawania pytań

Formularz rejestracji