Perspektywa finansowa 2014-2020

Możliwo?ci pozyskania przez przedsiębiorców dotacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Cel szkolenia

Przedstawienie przedsiębiorcom możliwo?ci uzyskania finansowania ze ?rodków UE na projekty inwestycyjne (dotacje, pożyczki). W trakcie szkolenia uczestnicy poznaj? Ľródła informacji o konkursach oraz uzyskaj? informację o dostępnych programach umożliwiaj?cych finansowanie przedsięwzięć.

Skrócony opis szkolenia

Szkolenie prezentuje zasady pozyskiwania ?rodków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i |rodowisko.

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Cena szkolenia za osobę: 200 zł

Grupa docelowa

? Osoby zatrudnione na stanowiskach zwi?zanych z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy
? Osoby zarz?dzaj?ce
? Osoby odpowiedzialne za finanse

Program szkolenia

1. Podsumowanie programów obowi?zuj?cych w perspektywie finansowej 2007-2013.

2. Najważniejsze różnice w pozyskiwaniu ?rodków unijnych obowi?zuj?ce w nowej perspektywie finansowej.

3. ?ródła pozyskiwania informacji o dotacjach z funduszy unijnych.

4. Omówienie podstawowych zagadnień oraz zasad pozyskiwania dotacji dla projektów inwestycyjnych ? podstawowe pojęcia oraz zasady okre?lania wielko?ci przedsiębiorstwa.

5. Podstawowe kategorie wydatków kwalifikowanych w projektach inwestycyjnych.

6. Linia demarkacyjna pomiędzy poszczególnymi programami obowi?zuj?cymi w perspektywie finansowej 2014-2020.

7. Finansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ? przedstawienie zakresu projektów, które mog? liczyć na dofinansowanie wraz z najważniejszymi kryteriami wyboru projektów.

8. Pozyskiwanie ?rodków finansowych na działalno?ć badawcz? w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ? kategorie wnioskodawców, kierunkowe kryteria wyboru projektów.

9. Dofinansowanie projektów ekologicznych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i |rodowisko ? wnioskodawcy oraz kierunkowe kryteria wyboru projektów.

Metodyka pracy

Wykład z możliwo?ci? zadawania pytań

Formularz rejestracji

Imię i nazwisko:*
telefon:*
E-mail:*
Termin szkolenia:*
Dane do faktury:
*