Pisanie wniosków dotacyjnych

Jak przygotować wniosek o dotację z funduszy unijnych?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat zasad przygotowania dokumentacji zwi?zanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Skrócony opis szkolenia

Szkolenie stanowi pierwszy krok do skutecznego pozyskiwania funduszy na inwestycje przedsiębiorstw. Atutem szkolenia jest kumulacja w formie dwudniowego szkolenia, w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy teoretycznej zwi?zanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni szkoleniowe)

Cena szkolenia za osobę: 200 zł

Grupa docelowa
? Osoby zatrudnione na stanowiskach zwi?zanych z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy
? Osoby zainteresowane tematyk? funduszy unijnych

Program szkolenia
I dzień
– projektowe ABC (słownik funduszy unijnych, przedstawienie ?cieżki aplikowania o wsparcie ? poszczególne etapy)
– przegl?d dokumentów niezbędnych przy tworzeniu wniosku
– przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów
– praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu

II dzień
– praca warsztatowa (praca z generatorem wniosków aplikacyjnych) nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu
– omówienie zał?czników do dokumentacji konkursowej, zasad ich sporz?dzania
– biznes plan ? wskazówki
– Fundusze Unijne dla firm na lata 2014-2020 ? krótkie wprowadzenie, procedura współpracy z klientem

Metodyka pracy

– Wykład: wprowadzenie teoretyczne dotycz?ce zagadnień poruszanych podczas szkolenia maj?ce na celu nabycie przez uczestników wiedzy
– Warsztaty: praca grupowa maj?ca na celu pozyskanie konkretnych umiejętno?ci bazuj?cych na uzyskanej wiedzy, w szczególno?ci zwi?zanych z obsługa generatora wniosków aplikacyjnych

Formularz rejestracji

Imię i nazwisko:*
telefon:*
E-mail:*
Termin szkolenia:*
Dane do faktury:
*