Promocja firmy w Internecie

Cel szkolenia

Wyposażenie uczestników w podstawow? wiedzę i umiejętno?ci zwi?zane z promowaniem firmy w internecie, w szczególno?ci poprzez media społeczno?ciowe oraz pozycjonowanie.

Skrócony opis szkolenia

Szkolenie dotyczy efektywnego wykorzystania różnych form promocji w Internecie. Zajęcia będ? prowadzone z wykorzystaniem komputera, dlatego każdy z uczestników powinien zabrać ze sob? własny komputer.

Liczba godzin dydaktycznych ? 8

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne w firmach za obsłużenie lub nadzorowanie strony internetowej oraz komunikacji firmy w social mediach
 • Osoby zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji (zdobycie dodatkowej umiejętno?ci)

Cena szkolenia za osobę: 250 zł

Program szkolenia

I. Promocja w Internecie

 • Jak Internet zmienił zachowania konsumentów i działalno?ć firm
 • Content marketing, współpraca wizerunkowa i inne formy reklamy Outbound marketing i Inbound marketing
 • Reklama graficzna i wideo
 • Dobre praktyki w reklamie internetowej
 • Marketing w wyszukiwarkach (SEO i SEM)
 • Zasady działania robotów przeszukuj?cych strony
 • Podstawowe założenia optymalizacji stron i pozycjonowania
 • Reklama AdWords
 • Social media
 • Mechanizm marketingu szeptanego i wirusowego
 • Kluczowe założenia obecno?ci firmy w Social Media
 • Blogi – prowadzenie bloga firmowego i współpraca z blogerami

 

II. Firmowa strona internetowa

 • Podstawy użyteczno?ci serwisów internetowych
 • Analiza ruchu na witrynie www (np. Google analytics)
 • Uwarunkowania technologiczne
 • Okre?lanie grup docelowych i celów witryny
 • Tworzenie tekstów do Internetu

III. Ciekawe narzędzia pomocne marketingowcowi internetowemu

Metodyka pracy:

 • Wykład: wprowadzenie teoretyczne dotycz?ce zagadnień poruszanych podczas szkolenia maj?ce na celu nabycie przez uczestników wiedzy
 • Warsztaty: praca grupowa maj?ca na celu pozyskanie konkretnych umiejętno?ci bazuj?cych na uzyskanej wiedzy, w szczególno?ci zwi?zanych z przygotowaniem kampanii promocyjnej w Internecie.

Uwaga! Uczestnicy powinni mieć ze sob? własny komputer.

Formularz rejestracji na szkolenie:

Imię i nazwisko:*
telefon:*
E-mail:*
Termin szkolenia:*
Dane do faktury:
*