Innowacje w M|P

badania rozwój innowacjeRusza nowy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na działanie 3.3 Innowacje w M|P. Nabór wniosków potrwa od 28 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Dotację uzyskać będzie można na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Zapraszamy do współpracy!

Więcej

POIR- projekty badawcze

badania rozwój innowacjeNarodowe Centrum Badań i Rozwoju z pocz?tkiem wrze?nia ogłosiło kolejny w tym roku nabór w ramach Poddziałania 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa?, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów przedsiębiorstwa z sektora M|P mog? składać do 30 grudnia 2016 r .

 

Więcej

Więcej

Infrastruktura edukacyjna

nauka i edukacjaZarz?d Województwa |więtokrzyskiego ogłosił konkurs z Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  Jest on dedykowany dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych w szczególno?ci w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej) z wył?czeniem szkół wyższych. Termin na składanie wniosków o dofinansowanie: 30.09 – 30.11.2016 r.

Więcej

Więcej

Wychowanie przedszkolne

żłobki przedszkolaW Województwie |l?skim ruszaj? konkursy na wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. Celem szczegółowym do osi?gnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania jest zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach jest ten sam: 26.09 – 24.11.2016 r.

 

Więcej

Więcej

Dziedzictwo kulturowe

kultura i sztukaW kilku województwach w najbliższym czasie zaplanowane zostało przeprowadzenie konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, maj?cych na celu realizację projektów polegaj?cych na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego. O wsparcie inwestycji w tym zakresie będ? mogli ubiegać się uprawnieni wnioskodawcy z obszaru Woj. Opolskiego, Woj. Podkarpackiego oraz Woj. Wielkopolskiego. Pierwsze nabory rozpoczynaj? się już we wrze?niu.

Więcej

Więcej
×

banerek_V1

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh