Wsparcie dla rodziców dzieci do 3 r. ż.

żłobki przedszkolaRuszaj? kolejne konkursy maj?ce na celu wsparcie opieki nad najmłodszymi, tym razem w Woj. Kujawsko-Pomorskim oraz w Woj. Łódzkim.  Oczekiwanym efektem projektów będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełni? funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci  zwiększenia dostępno?ci do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi ł?czenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

Więcej

Więcej

Opieka nad dziećmi do lat 3

PO_WMW terminie 30.09 – 21.10.2016 r. w Woj. Mazowieckim przeprowadzony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu z RPO, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywno?ci zawodowej. Przedmiotem konkursu s? projekty dotycz?ce poprawy dostępno?ci do usług ?wiadcz?cych opiekę nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na umożliwienie powrotu do zatrudnienia osobom sprawuj?cym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Więcej

Więcej

Edukacja w Woj. Podlaskim

nauka i edukacjaW terminie 26.09 – 07.10.2016 r. uprawnieni wnioskodawcy z terenu Woj. Podlaskiego będ? mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru z  Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjno?ci i podniesienie jako?ci oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Więcej

Więcej

Wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach

badania rozwój innowacjeMikro, małe oraz ?rednie przedsiębiorstwa z Województwa Łódzkiego będ? mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z RPO, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w M|P. Nabór odbędzie się w terminie 30.09 – 10.11.2016 r.  Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora M|P, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjno?ci oraz rozwoju przedsiębiorstw.

 

Więcej

Więcej

Bony na rozwój biznesu

usługi dla m?pWystartował już trzeci konkurs o dofinansowanie projektów biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Poddziałania 3.1.2 Rozwój M|P – typ projektów ?Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalno?ci przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo?.  Przedsiębiorcy z Województwa Mazowieckiego będ? mogli ubiegać się o bon na doradztwo o warto?ci nawet 70 tys. zł. Konkurs ma na celu zwiększenie innowacyjno?ci i konkurencyjno?ci mazowieckich przedsiębiorstw.

Więcej

Więcej
×

banerek_V1

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh