POIR- projekty badawcze

badania rozwój innowacjeNarodowe Centrum Badań i Rozwoju z początkiem września ogłosiło kolejny w tym roku nabór w ramach Poddziałania 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa?, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą składać do 30 grudnia 2016 r .

 

WNIOSKODAWCY

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

TYPY PROJEKTÓW:

Projekty  obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

?Badania przemysłowe? ? oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.  Efektem tych badań powinno być zaproponowanie konkretnych rozwiązań np. prototypu danego produktu.

 ?Prace rozwojowe? mogą obejmować, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie. W praktyce są to wszelkie badania prowadzone na istniejącym prototypie w celu jego dalszego ulepszenia tak aby powstała ostateczna wersja możliwa do wdrożenia na rynek.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu(prac B+R), rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

 WARUNKI:

** Minimalna wartość projektu tj. 5 mln zł dla województwa mazowieckiego oraz 2 mln zł dla pozostałych województw.

** Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

 

POZIOM DOFINANSOWANIA:

Dla mikro i małego przedsiębiorcy:

 • 80% kosztów w przypadku badań przemysłowych oraz
 • 60% kosztów w przypadku prac rozwojowych

Dla średniego przedsiębiorcy:

 • 75% kosztów w przypadku badań przemysłowych oraz
 • 50% kosztów w przypadku prac rozwojowych

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • wynagrodzenia dla działu badawczo rozwojowego
 • podwykonawstwo (np. zlecenie testów nowego produktu jednostką naukowym)
 • koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • materiały niezbędne do wytworzenia prototypu i jego testowania.