POIR- projekty badawcze

badania rozwój innowacjeNarodowe Centrum Badań i Rozwoju z pocz?tkiem wrze?nia ogłosiło kolejny w tym roku nabór w ramach Poddziałania 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa?, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie projektów przedsiębiorstwa z sektora M|P mog? składać do 30 grudnia 2016 r .

 

WNIOSKODAWCY

 • mikro, małe i ?rednie przedsiębiorstwa

 

TYPY PROJEKTÓW:

Projekty  obejmuj?ce badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mog? uzyskać dofinansowania).

?Badania przemysłowe? ? oznaczaj? badania planowane lub badania krytyczne maj?ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętno?ci celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znacz?cych ulepszeń do istniej?cych produktów, procesów lub usług.  Efektem tych badań powinno być zaproponowanie konkretnych rozwi?zań np. prototypu danego produktu.

 ?Prace rozwojowe? mog? obejmować, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowi?cym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie. W praktyce s? to wszelkie badania prowadzone na istniej?cym prototypie w celu jego dalszego ulepszenia tak aby powstała ostateczna wersja możliwa do wdrożenia na rynek.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowi?zania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu(prac B+R), rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalno?ci gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub ?wiadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługuj?cych Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalno?ci gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalno?ci gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

 WARUNKI:

** Minimalna warto?ć projektu tj. 5 mln zł dla województwa mazowieckiego oraz 2 mln zł dla pozostałych województw.

** Projekt musi wpisywać się w Krajow? Inteligentn? Specjalizację (KIS).

 

POZIOM DOFINANSOWANIA:

Dla mikro i małego przedsiębiorcy:

 • 80% kosztów w przypadku badań przemysłowych oraz
 • 60% kosztów w przypadku prac rozwojowych

Dla ?redniego przedsiębiorcy:

 • 75% kosztów w przypadku badań przemysłowych oraz
 • 50% kosztów w przypadku prac rozwojowych

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • wynagrodzenia dla działu badawczo rozwojowego
 • podwykonawstwo (np. zlecenie testów nowego produktu jednostk? naukowym)
 • koszty aparatury oraz warto?ci niematerialnych i prawnych
 • materiały niezbędne do wytworzenia prototypu i jego testowania.