Wsparcie dla rodziców dzieci do 3 r. ż.

żłobki przedszkolaRuszają kolejne konkursy mające na celu wsparcie opieki nad najmłodszymi, tym razem w Woj. Kujawsko-Pomorskim oraz w Woj. Łódzkim.  Oczekiwanym efektem projektów będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci  zwiększenia dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

<<< RPO WOJ. ŁÓDZKIEGO >>>

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Termin naboru: 3-13.10.2016 r.

Grupa docelowa:

 • Osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym
 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym , dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy

Typy projektów:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
A. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
w formie instytucjonalnej:

 • żłobków
 • klubów dziecięcych
 • opiekuna dziennego
  i pozainstytucjonalnej :
 • niani.

B. Aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

 • doradztwa zawodowego
 • doradztwa indywidualnego
 • pośrednictwa pracy
 • szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Maksymalny poziom dofinansowania: 91%

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

 

<<< RPO WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO >>>

Konkurs 1: Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Konkurs 2: Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

Termin naboru:

Konkurs 1: 30.09 – 14.10.2016 r.

Konkurs 2: 30.09 – 13.10.2016 r.

Wnioskodawcy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typy projektów:

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez:

A. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.

B. Sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.

C. Pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu.

D. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN

 

Po szczegóły dotyczące konkursów zapraszamy do naszych konsultantów!