Wychowanie przedszkolne

żłobki przedszkolaW Województwie Śląskim ruszają konkursy na wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania jest zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach jest ten sam: 26.09 – 24.11.2016 r.

 

KONKURS 1:  Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT  

** O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

 

KONKURS 2:  Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Południowy 

** O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Półudniowego.

 

KONKURS 3: Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Północny 

O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Północnego.

 

Typy projektów:

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wnioskodawcy: 

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych