Wychowanie przedszkolne

żłobki przedszkolaW Województwie |l?skim ruszaj? konkursy na wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. Celem szczegółowym do osi?gnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach Działania jest zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach jest ten sam: 26.09 – 24.11.2016 r.

 

KONKURS 1:  Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT  

** O dofinansowanie aplikować mog? wnioskodawcy, których projekty będ? realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

 

KONKURS 2:  Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Południowy 

** O dofinansowanie aplikować mog? wnioskodawcy, których projekty będ? realizowane na terenie Subregionu Półudniowego.

 

KONKURS 3: Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Północny 

O dofinansowanie aplikować mog? wnioskodawcy, których projekty będ? realizowane na terenie Subregionu Północnego.

 

Typy projektów:

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wnioskodawcy: 

  • Jednostki samorz?du terytorialnego, ich zwi?zki i stowarzyszenia,
  • Inne państwowe lub samorz?dowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji,
  • Organizacje pozarz?dowe,
  • Osoby prawne i fizyczne będ?ce organami prowadz?cymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
  • Ko?cioły i zwi?zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko?ciołów i innych zwi?zków wyznaniowych